Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o swoim stanowisku w przedmiocie otrzymanej reklamacji.

Konsument, na podstawie art. 27 Ustawy, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w art. 33, art. 34 Ustawy w terminie 14 dni licząc od wydania Produktów, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem, wg następującego wzoru:

- Adresat:

"Apteka Lubelska"

Apteka Sylofarm

Lublin 20-093

Ul: Witolda Chodźki 14

- Ja (imię i nazwisko Konsumenta) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (wskazanie Produktów) 

- Data zawarcia odbioru Produktów:

- Nr zamówienia:

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

- Adres konsumenta(-ów):

- Podpis konsumenta(-ów):

- Data: